Dokumenty WML

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Decyzja Rektora WAT nr 79/RKR/2018 z dnia 16.03.2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz
wydawane dokumenty związane z ich odbywaniem dla osób rozpoczynających
w roku akademickim 2017/2018 studia wyższe, doktoranckie oraz podyplomowe

INFORMACJE DLA STUDENTÓW
(semestr letni)
studiów niestcjonarnych w sprawie wpłat czesnego

WYSOKOŚĆ I TERMIN
(semestr letni)

wnoszenia opłat czesnego w ratach
Informacja o kontach

WNIOSKI RATY 2018/2019
 (semestr letni)
(wzory do pobrania)
WNIOSKI /wzory do pobrania/

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)

NNW studentow 17 18


INFORMACJE DLA DYPLOMANTÓW

UCHWAŁA SENATU WAT nr 29/WAT/2015 z dnia 30.04.2015 r.
w sprawie uchwalenia "Regulaminu studiów wyższych w Wojskowej Akademiii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego"
INSTRUKCJA
dla studentów-dyplomantów przed egzaminem dyplomowym
HARMONOGRAM dla studentów IV roku studiów stacjonarnych inż.
wykonywania prac dyplomowych i pracy komisji egzaminu dyplomowego
w r.a. 2018/2019
HARMONOGRAM dla studentów studiów inż.
wykonania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego, którzy uzyskali zgodę
na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej
w r.a. 2018/2019
HARMONOGRAM dla studentów studiów mag.
sesji egzaminacyjnej i pracy komisji egzaminu dyplomowego
w r.a. 2018/2019
ZASADY REDAGOWANIA
pracy dyplomowej
STRONA TYTUŁOWA pracy dyplomowej
OŚWIADCZENIE studenta
KALENDARZOWY PLAN wykonania pracy dyplomowej